Algemene inkoopvoorwaarden

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten in alle vormen, waaronder maar niet beperkt tot transacties die geschieden via de elektronische weg, onder meer via e- mail, internet en aanverwante elektronische systemen, met betrekking tot de levering van goederen en/of het verrichten van diensten en/of het uitvoeren van bewerkingen door een Leverancier aan of voor Van Laere hout B.V.

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
a. de Koper: Van Laerehout B.V.
b. de algemene voorwaarden: deze algemene inkoopvoorwaarden.
c. de Leverancier: de natuurlijke- of rechtspersoon – waaronder mede wordt begrepen de externe bewerker – met wie de Koper de Overeenkomst is aangegaan.
d. de Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Koper enerzijds en de Leverancier anderzijds met betrekking tot de levering van goederen en/of het verrichten van diensten en/of het uitvoeren van bewerkingen aan of voor De Koper door de Leverancier.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en/of het verrichten van diensten en/of het uitvoeren van bewerkingen door de Leverancier aan of ten behoeve van de Koper, behoudens voor zover de Koper uitdrukkelijk schriftelijk van de toepasselijkheid van deze algemene inkoopvoorwaarden is afgeweken. Afwijking van deze algemene inkoopvoorwaarden is nimmer mogelijk middels algemene voorwaarden die de Leverancier hanteert of waar de Leverancier naar verwijst.
2.2 De Koper wijst door de Leverancier gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk en in zijn geheel van de hand.
2.3 Indien een bepaling in deze algemene inkoopvoorwaarden in rechte wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of niet van toepassing blijkt te zijn dan brengt dat enkel vernietiging, nietigheid of niet-toepasselijkheid van deze specifieke (sub)bepaling mee. De overige (sub)bepalingen in hetzelfde artikel alsmede de overige algemene inkoopvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing. In plaats van de ongeldige of (ver-)nietig(d)e (sub)bepaling wordt alsdan geacht een bepaling te gelden, die in het kader van hetgeen rechtens mogelijk is, de bedoeling en de geest van de ongeldige of (ver-)nietig(d)e (sub)bepaling het meest benadert.
2.4 Indien de Leverancier eenmaal een Overeenkomst heeft gesloten met de Koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, dan maken deze algemene voorwaarden deel uit van elke daarop volgende Overeenkomst die mondeling of schriftelijk is overeengekomen tussen de Leverancier en de Koper, ongeacht of de algemene voorwaarden uitdrukkelijk bij deze volgende Overeenkomst van toepassing zijn verklaard.
2.5 Bij verschil tussen de Nederlandse tekst en een in een andere taal gestelde tekst van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
2.6 Berichten die de Koper aan de Leverancier zendt worden geacht de Leverancier te hebben bereikt. Bij digitale of elektronische communicatie (zoals e-mail, sms, e.d.) geldt dat het bericht door de Leverancier geacht wordt te zijn ontvangen op dezelfde dag als verzending. Bij post naar een
adres binnen Nederland geldt dat het bericht door de Leverancier geacht wordt te zijn ontvangen op de dag na dagtekening van het bericht. Bij post naar een adres buiten Nederland geldt dat het bericht door de Leverancier wordt geacht te zijn ontvangen binnen 7 dagen na dagtekening van het bericht. De bewijslast dat de berichten van de Koper in welke vorm dan ook niet of niet volledig door de Leverancier zouden zijn ontvangen, ligt bij de Leverancier.
2.7 Indien digitale of elektronische berichten niet door de Leverancier zijn ontvangen als gevolg van ICT problemen aan de zijde van de Leverancier dan komt dit voor rekening en risico van de Leverancier.

Artikel 3. Integriteit

De Leverancier, zijn werknemers en door de Leverancier ingeschakelde derden nemen te allen tijde, waaronder in hun bedrijfsvoering en bij de uitvoering van de Overeenkomst, alle relevante wet- en regelgeving in acht, waaronder nadrukkelijk begrepen, doch niet beperkt tot bepalingen met betrekking tot mededinging, veiligheid, gezondheid, milieu en arbeidsomstandigheden.

Artikel 4. Wijzigingen

4.1 De Koper is te allen tijde bevoegd om de omvang en/of de hoedanigheid van de door de Leverancier te leveren goederen en/of uit te voeren werkzaamheden, diensten en/of bewerkingen te wijzigen.
4.2 Indien een wijziging naar het oordeel van de Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van levering, zal hij, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, de Koper hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na wijziging schriftelijk informeren, waarna de Koper en de Leverancier een nieuwe prijs en levertijd overeenkomen.
4.3 Indien er in het geval van een in artikel 4.1 genoemde wijziging geen overeenstemming wordt bereikt over een nieuwe prijs en levertijd, dan is de Koper bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Uitbesteding

5.1 Het is de Leverancier niet toegestaan de Overeenkomst of een deel daarvan door
derden te laten uitvoeren zonder daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van de Koper.
5.2 De Leverancier vrijwaart de Koper voor alle aanspraken en vorderingen van derden ten gevolge van het door de Leverancier laten uitvoeren van (een deel van) de Overeenkomst door derden.

Artikel 6. Waarschuwingsplicht

De Leverancier is verplicht om de Koper direct schriftelijk te waarschuwen voor kennelijke fouten en/of onduidelijkheden in documenten en/of andere informatiedragers, voor zover deze door de Koper aan de Leverancier ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 7. Informatie

7.1 Indien in de Overeenkomst of in de daarbij behorende bijlagen door de Koper wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- of andere voorschriften, die niet bij de Overeenkomst zijn gevoegd, wordt de Leverancier geacht deze te kennen en daarmee akkoord te zijn, tenzij hij de Koper onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt.
7.2 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door de Koper ter beschikking gestelde of door hem goedgekeurde tekeningen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke dan maken deze deel uit van de Overeenkomst en kan de Leverancier daaraan worden gehouden.

Artikel 8. Prijs, facturering en betaling

8.1 De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van de Leverancier richting de Koper.
8.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt betaling door de Koper van een factuur van de Leverancier binnen 90 dagen na ontvangst van de factuur en goedkeuring door de Koper van de door de Leverancier geleverde goederen, diensten en/of bewerkingen.
8.3 De factuur van de Leverancier dient te voldoen aan de wettelijke eisen uit hoofde van de Wet Omzetbelasting.
8.4 De Leverancier heeft niet het recht om kredietbeperkingstoeslagen aan de Koper op te leggen.
8.5 De Koper heeft het recht om haar betalingsverplichtingen op te schorten indien: de facturen van de Leverancier niet overeenkomen met de bestellingen of orders van de Koper
en/of de Koper een tekortkoming/ gebrek in de betreffende goederen, diensten en/of bewerkingen constateert en/of de Koper een vordering heeft op de Leverancier ten gevolge van een tekortkoming of onrechtmatige daad zijdens de Leverancier ongeacht of de hoogte van deze vordering(en) is vastgesteld.
8.6 De Koper is bevoegd om al haar vorderingen op de Leverancier – ongeacht de wijze waarop deze zijn ontstaan – te verrekenen met de opeisbare schulden aan de Leverancier.
8.7 De betaling van de facturen van de Leverancier door de Koper houdt geen erkenning in dat de door de Leverancier verrichte werkzaamheden en/of leveranties voldoen aan de Overeenkomst, noch een erkenning van de juistheid van de facturen waarop zij betrekking hebben.
8.8 Mocht de Koper voor of tijdens het uitvoeren van een Overeenkomst aanwijzingen ontvangen omtrent het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen van Leverancier, dan heeft de Koper het recht om van de Leverancier een afdoende zekerheid te verlangen voor de correcte nakoming van de Overeenkomst, bij gebreke waarvan de Koper bevoegd is om de overeenkomt te ontbinden conform het bepaalde in artikel 17 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 9. Keuring

9.1 De Koper is te allen tijde gerechtigd om goederen en/of werkzaamheden van of door de Leverancier tijdens, voorafgaand aan of na de productie, bewerking, opslag of levering van het goed of uitvoering van het werk, te (doen) keuren, inspecteren en testen. De Leverancier dient al hetgeen in zijn machte is te doen om de controle voor de Koper te vergemakkelijken zonder extra kosten voor de Koper. De Leverancier stelt op verzoek van de Koper hiertoe personeel en materiële hulp ter beschikking. Indien de Koper dit nodig acht, verzoekt de Leverancier de toeleverancier(s) eveneens hun medewerking te verlenen, zonder extra kosten voor de Koper.
9.2 Ongeacht of de Koper van het in het voorgaande lid vermelde recht gebruik heeft gemaakt, zal de Leverancier ten volle aansprakelijk blijven voor de juiste uitvoering van de Overeenkomst.
9.3 Ingeval de Koper de door de Leverancier geleverde goederen, diensten en/of bewerkingen afkeurt, dient de Leverancier binnen vijf (5) werkdagen daarna te zorgen voor herstel of vervanging van de geleverde goederen, diensten en/of bewerkingen. Afgekeurde goederen dienen door de Leverancier op eerste aanzegging van de Koper op kosten van de Leverancier te worden verwijderd van de plaats waar de goederen zich op dat moment bevinden. Indien de Leverancier hiermee in gebreke blijft, kan de Koper de goederen aan de Leverancier voor diens rekening en risico retourneren. Indien de Leverancier niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, is de Koper gerechtigd, onverminderd diens overige (wettelijke) rechten, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake enige schadevergoeding aan de Leverancier verschuldigd te zijn, de benodigde goederen, diensten en/of bewerkingen van een derde af te nemen, dan wel zelf of door een derde maatregelen te (laten) nemen voor rekening en risico van de Leverancier, dan wel over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst. Een en ander laat het recht van de Koper op schadevergoeding onverlet.
9.4 Indien de Koper een tweede inspectie, test en/of keuring nodig acht, dan komen de kosten hiervoor voor rekening van de Leverancier.
9.5 In geval van goedkeuring door de Koper is de Leverancier niet ontslagen van enige garantieverplichting en/of aansprakelijkheid uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 10. Levering

10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering door de Leverancier aan de Koper “Delivered Duty Paid” (franco), volgens de versie van de Incoterms die gelden op het moment van de bestelling of order door de Koper, onverminderd hetgeen is bepaald in deze algemene voorwaarden.
10.2 De leveringsdatum, -data of -termijn(en) in of van de Overeenkomst gelden als stipt en fataal en gelden voor de gehele leverantie, inclusief de daarbij behorende tekeningen of andere documenten. Indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan overschrijding van een overeengekomen leveringsdatum, -data of -termijn kan worden verwacht, dient de Leverancier de Koper onverwijld hiervan in kennis te stellen. Dit laat de rechten van de Koper op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding onverlet.
10.3 Indien de Leverancier een met de Koper overeengekomen leveringsdatum of termijn overschrijdt, dan is de Koper gerechtigd om zonder voorafgaande verklaring aan de Leverancier voor iedere kalenderweek dat er niet wordt geleverd een direct opeisbare boete van de Leverancier te vorderen van 5 % van de prijs van de leverantie. Het vorderen, innen of verrekenen van deze boete laat het recht van Koper op nakoming, het recht van Koper om vergoeding te vorderen van alle schade die zij heeft geleden en/of het recht van Koper op ontbinding onverlet.
10.4 De Koper heeft het recht de levering door de Leverancier uit te stellen. De Leverancier zal in dit geval op zijn kosten de goederen deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren.
10.5 Leveringen aan de Koper moeten door de Leverancier minimaal 24 uur voor aankomst schriftelijk zijn aangekondigd bij de Koper. Is schriftelijk overeengekomen dat een levering afgehaald dient te worden door de Koper, dan dient door de Leverancier minimaal een week tevoren de datum bekend gemaakt te worden waarop de levering afgehaald kan worden.

Artikel 11. Verpakking

11.1 De Leverancier dient te leveren goederen zorgvuldig te verpakken en te beveiligen en er voor te zorgen dat de leverantie op een gepaste wijze wordt vervoerd c.q. uitgevoerd en in goede staat de plaats van bestemming bereikt en veilig wordt gelost. De Leverancier is ervoor verantwoordelijk dat alle relevante regelgeving en voorschriften inzake verpakking, vervoer en het lossen van goederen door hem alsmede door of namens hem ingeschakelde derden worden nageleefd.
11.2 De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade en kosten die ontstaan als gevolg van het niet deugdelijk verpakken en/of transporteren en/of lossen van goederen. Het niet deugdelijk verpakken en/of transporteren en/of lossen van goederen valt onder de aansprakelijkheid van de Leverancier genoemd in artikel 14 (“Aansprakelijkheid”) hierna.

Artikel 12. Risico- en eigendomsovergang

12.1 Het vervoeren en lossen van de goederen is voor risico van de Leverancier tot de goederen op de overeengekomen plaats zijn aangekomen en zijn uitgeladen en door de Koper schriftelijk zijn geaccepteerd door een daartoe bevoegde persoon onder vermelding van diens naam.
12.2 Behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel, gaat de eigendom van de goederen over op de Koper op het moment van afleveren door de Leverancier of een door hem ingeschakelde derde.
12.3 Als de Leverancier op verzoek van de Koper de verzending en/of aflevering van de goederen uitstelt, zal de eigendom van de goederen op de Koper overgaan op de datum, die daartoe schriftelijk nader tussen de Koper en de Leverancier wordt overeengekomen. De Leverancier is tot en met de nieuwe leveringsdatum gehouden de goederen op zijn kosten deugdelijk verpakt en herkenbaar als eigendom van de Koper afzonderlijk op te slaan en te beveiligen. De goederen zullen alsdan voor risico van de Leverancier blijven totdat de goederen bij de Koper zijn afgeleverd op de afgesproken plaats of plaatsen.
12.4 Indien de Koper goederen aan de Leverancier ter beschikking stelt blijven deze eigendom van de Koper en is de Leverancier verplicht om deze goederen veilig en herkenbaar als eigendom van de Koper onder zich te houden en op eerste verzoek van de Koper direct aan de Koper te retourneren.

Artikel 13. Garantie

13.1 De Leverancier garandeert dat de aan Koper te leveren goederen en de eventuele
installatie en/of montage en/of bewerking daarvan deugdelijk en niet gebrekkig zijn, alsmede beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen.
13.2 De Leverancier garandeert dat de te leveren goederen geheel compleet en voor gebruik gereed zijn. De Leverancier garandeert tevens dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, behorende bij de te leveren goederen worden meegeleverd, ook indien zij niet met name zijn genoemd.
13.3 De Leverancier garandeert dat het geleverde voldoet aan alle wettelijke vereisten betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.
13.4 Indien de Koper constateert dat het geleverde niet (geheel of gedeeltelijk) voldoet aan hetgeen de Leverancier heeft gegarandeerd (waaronder via de garanties in de vorige leden van dit artikel) dan is de Leverancier zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim. De Koper is niet gehouden tot enige inspectie, onderzoek of controle.
13.5 Onverminderd hetgeen is vermeld in artikel 14.3 hierna, is het de Koper toegestaan zonder de Leverancier hiervan op de hoogte te brengen, eerst onderzoek te (laten) verrichten naar gebreken aan de goederen en/of ondeugdelijkheid van de werkzaamheden en pas na de definitieve uitslag van het onderzoek te reclameren bij de Leverancier zonder verval van enig recht van de Koper.
13.6 Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- of andere voorschriften en documenten die niet bij de Overeenkomst zijn gevoegd, dan wordt de Leverancier geacht deze te kennen en daarmee akkoord te zijn, tenzij hij de Koper onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt.
13.7 De Leverancier garandeert voor eigen rekening zorg te zullen dragen voor tijdige verkrijging van de toestemmingen, vergunningen en/of licenties die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, alsmede voor de naleving van de daarin gestelde voorwaarden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 De Leverancier is volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten zijdens de Koper die ontstaan als gevolg van het door de Leverancier niet of niet deugdelijk nakomen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst met de Koper. Hieronder valt in elk geval – maar niet uitsluitend – de aansprakelijkheid van de Leverancier voor de levering van gebrekkige goederen.
14.2 De schade als genoemd in lid 1 hiervoor omvat alle soorten schade, waaronder maar niet beperkt tot materiële schade, immateriële schade, vermogensschade en (andere) gevolgschade.
14.3 Het recht van de Koper de Leverancier aan te spreken voor schade als genoemd in lid 2 hiervoor, alsmede voor tekortkomingen en/of gebreken en kosten verjaart en vervalt niet, behoudens in de gevallen dat hier niet vanaf mag worden geweken (dwingend recht). De wettelijke en/of contractuele verval- en/of verjaringstermijnen (waaronder ingevolge de artikelen 7:23, 6:89, 6:191 BW) hebben in dit kader dan ook geen werking en/of toepassing, behoudens het hiervoor genoemde.

Artikel 15. Verbod van cessie, verpanding

Het is de Leverancier verboden om uit de Overeenkomst met de Koper voortvloeiende vorderingen zonder schriftelijke toestemming van de Koper aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel ook te doen overgaan dan wel daarop enigerlei beperkt recht te (doen) vestigen.

Artikel 16. Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking

16.1 De Leverancier zal informatie ten aanzien van het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie van de Koper niet aan derden verstrekken noch openbaar maken zonder uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van de Koper.
16.2 Door overtreding van het in het voorgaande lid bepaalde verbeurt de Leverancier meteen aan de Koper een direct opeisbare boete van EURO 15.000 per overtreding. Deze boete dient door de Leverancier direct aan de Koper te worden betaald en de Koper kan deze zo nodig verrekenen met een openstaande vordering van de Leverancier.
16.3 Het vorderen, innen of verrekenen van deze boete laat het recht van de Koper op nakoming, het recht van Koper om vergoeding te vorderen van alle schade die zij heeft geleden en/of het recht op ontbinding onverlet.

Artikel 17. Ontbinding

17.1 Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is de Leverancier direct in verzuim en is de Koper gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden: 63+

  • indien de Leverancier één of meer van zijn verplichtingen jegens de Koper niet, niet tijdig of niet volgens afspraak nakomt;
  • indien een faillissementsaanvraag of aanvraag ten aanzien van surséance van betaling ten aanzien van de Leverancier wordt ingediend of wordt verleend, de Leverancier overgaat tot liquidatie of overdracht (van een gedeelte) van zijn onderneming, een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt of op een andere wijze insolvabel blijkt;
  • indien de Overeenkomst tussen de Leverancier en de Koper wordt beëindigd of geschorst;
  • indien de zeggenschap in de onderneming van de Leverancier op een ander overgaat, tenzij de Leverancier aannemelijk maakt dat de uitvoering van de Overeenkomst daarvan geen hinder of nadeel ondervindt;
  • indien de onderneming van de Leverancier wordt stilgelegd, vergunningen worden ingetrokken, er beslag wordt gelegd op (een deel van) bedrijfseigendommen, rekening(en) of goederen die zijn bestemd voor de uitvoering van de Overeenkomst;
  • indien de Leverancier één of meer van zijn ondergeschikten, vertegenwoordigers of andere schuldeisers bevoordeelt boven de Koper.

17.2 In geval van ontbinding als bedoeld in het vorig lid is de Koper gerechtigd om minimaal 5% van de totale prijs in te houden als zekerheid ter nakoming van de garantieverplichtingen van de Leverancier.
17.3 Ingeval van ontbinding als bedoeld in lid 1 is de Koper jegens de Leverancier nimmer tot welke vorm van schadevergoeding dan ook gehouden. De Leverancier vrijwaart de Koper ter zake van vorderingen van derden die ten gevolge van de ontbinding ontstaan.
17.4 Ingeval van ontbinding heeft de Koper voor wat betreft de niet geleverde goederen en/of verrichte werkzaamheden en/of bewerkingen, alsmede voor dat deel van de Overeenkomst dat reeds is uitgevoerd maar waarvan als gevolg van de ontbinding van de Overeenkomst geen doeltreffend gebruik meer kan worden gemaakt, de volgende rechten:

  • het recht om aan de Leverancier voor diens rekening en risico de goederen terug te zenden die reeds waren geleverd en het recht op restitutie van betalingen, die de Koper voor deze heeft gedaan;
  • het recht op vergoeding door de Leverancier van de extra kosten, die de Koper moet maken voor (hernieuwde) aanschaf van nog niet geleverde goederen of een redelijke vervanging van goederen, die niet door de Koper ontvangen en/of behouden zijn;
  • het recht om voor rekening van de Leverancier de volgens de Overeenkomst nog te verrichten werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

17.5 Alle vorderingen, die de Koper uit hoofde van dit artikel op de Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
17.6 Indien naar het oordeel van de Koper gegronde reden bestaat om te vrezen dat de Leverancier zijn verplichtingen jegens de Koper niet volgens afspraak of niet tijdig zal nakomen, is de Leverancier verplicht, om op eerste verzoek van de Koper terstond zekerheid te stellen in voor deKoper genoegzame en in door hem gewenste vorm voor volledige nakoming van al zijn verplichtingen.

Artikel 18. Verjaring en verval

18.1 Elke vordering van de Leverancier op de Koper verjaart na 12 maanden sedert het moment dat de Leverancier bekend is of bekend had dienen te zijn met zijn vordering op de Koper, hieronder vallen tevens alle openstaande facturen van de Leverancier. De verjaring wordt enkel gestuit door het tijdig instellen van een rechtsvordering door de Leverancier jegens de Koper of een schriftelijke bevestiging van de Koper dat deze instemt met een verlenging van de termijn.
18.2 Elke vordering van de Leverancier op de Koper vervalt hoe dan ook 2 jaar nadat een vordering opeisbaar is geworden en de Leverancier de vordering niet binnen deze termijn in rechte jegens de Koper heeft ingesteld.
18.3 Verrekening door de Leverancier nadat de vordering van de Leverancier is verjaard of vervallen is niet toegestaan.
18.4 Indien tussen de Koper en de Leverancier discussie bestaat omtrent het moment van aanvang van voornoemd(e) verval- of verjaringstermijn(en), dan geldt dat de Leverancier dient aan te tonen dat de verval- of verjaringstermijn een aanvang heeft genomen zoals hiervoor vermeld in de artikelen 18.1 en 18.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de Leverancier dat niet aantoont, dan geldt dat de verval- en verjaringstermijn een aanvang heeft genomen op het tijdstip dat de Overeenkomst is gesloten.

Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Geschillen tussen de Leverancier en de Koper worden berecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.
19.2 Op de Overeenkomst, waarvan deze inkoopvoorwaarden deel uitmaken, en de rechtsverhouding tussen de Leverancier en de Koper – ongeacht of de Koper de contractuele wederpartij is van de Leverancier – is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19.3 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten.
19.4 Het hiervoor in lid 1 bepaalde laat het recht van de Koper onverlet het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechtbank.